Att mäta planhet

En grundförutsättning vid maskinuppställning är att fundamentet är plant. Det är också ett krav för maskinbord, så att tillverkade detaljer sedan håller toleranserna. Flänsar på tornsegment för vindturbiner kontrolleras också avseende planhet, men här kan kravet vara sammankopplat med en önskad lutning på planet.

 

 

Mätning av planhet/skevhet på rektangulära plan

Först grovriktas laserstrålen in längs och tvärs mätobjektet. Därefter placeras detektorn på valda mätpunkter och värdena registreras. Efter mätningen sätts tre av punkterna till noll, då räknas övriga punkter om till det nya referensplan som bildas. Mätvärdena på de övriga mätpunkterna visar direkt avvikelsen från laserplanet.

Mätning av planhet/skevhet på cirkulära plan

Mätning av planhet/skevhet på cirkulära plan som exempelvis flänsar grundar sig också på att vi använder oss av tre referenspunkter, här fördelade 120° dem emellan på cirkeln. Bestäm antal mätpunkter och vilka som ska utgöra referenspunkter på vilket laserplanet kommer att vila. Alla mätresultat som visas är nu i förhållande till de tre valda referenspunkterna/laserplanet. Easy-Laser har mätsystem speciellt anpassade för kontroll av planhet på flänsar till vindturbintorn (se Easy-Laser® E910/E915). Programvaran hjälper dig med avancerade best-fit beräkningar.

Planhetsmätning med ett referensplan som är parallellt med horisontalplanet

Laserstrålen justeras i detta fall enligt libellerna på lasersändaren och mätvärdet på första mätpunkten sätts till noll. Mätvärdena på de övriga mätpunkterna visar direkt avvikelse från vågplanet.

Vilken mätutrustning behöver du?

Flera av våra mätsystem klarar av att mäta planhet.

Planhet/skevhet på rektangulära plan: 

Planhet/skevhet på cirkulära plan: