Uppriktning av maskineri på fartyg

Easy-Laser har uppriktningssystem för olika typer av drivsystem på fartyg, exempelvis propelleraxlar, pods och vattenjet. Till detta kan vi erbjuda lösningar för en mängd andra applikationer, exempelvis rakhet och planhet.

Kompletta men anpassade lösningar

Våra lasermätsystem för den marina industrin används både vid nybyggnation och underhållsarbete. En stor fördel är möjligheten att kombinera delar ur olika Easy-Laser-mätsystem för att optimera funktionaliteten för olika typer av användare, istället för att investera i flera olika, var för sig kompletta system. Exempelvis kombinera system för axeluppriktning med lasersändare för planhetsmätning och rakhet på drivlina. Det är kostnadseffektivt, och en fördel för teknikern som bara behöver lära sig en typ av mätsystem. En propelleraxeldrivlina kan bestå av olika delar beroende på fartygskonstruktion: drivaxel, lagerstöd, skrovgenomföring, växellåda, motor, kopplingar. Man vill oftast rikta upp komponenterna i en rak linje (eller enligt en förutbestämd kurva).   

Ship driveline1. Uppriktning i förhållande till skrovgenomföring 2. Mätning av lagerlägen 3. Axeluppriktning 4. Installation och kontroll av motorer

 

Uppriktning av propelleraxel och växellåda

Uppriktning av propelleraxel och huvudmaskin eller växellåda görs med axeluppriktningsutrustning, där mätenheterna monteras på respektive sida av kopplingen. Mätenheterna monteras med kedjefixturer runt axeln eller kopplingen, eller med starka magnetiska fixturer. I vissa fall sätts en av mätenheterna istället på motorns svänghjul. Easy-Lasers mätprogram kan mäta med ner till 40° rotation av axeln. Användbart om axeln är tung att rotera, eller om röranslutningar eller andra skrovdetaljer är i vägen. Mätresultatet visar hur motorn/växellådan ska justeras i sidled och shimsas för att vara i rak linje med axeln. Justeringen till rätt position görs med live-värden.

Axeluppriktning med mätenheter monterade på respektive sida av kopplingen.

Uppriktning av lagerläge i förhållande till skrovgenomföring

För skrovgenomföring och lagerläge kan man, när axeln är urtagen, nyttja en laserstråle i centrumlinjens riktning. Detta kallar vi ”hålcentrering”. Exempel på mätsystem som används för detta är Easy-Laser® E950 och XT950.

Eftersom mätningen sker i lagercentrum passar instrumenten till såväl små som stora axeldiametrar. Mätmetoden bygger på att en lasersändare monteras på den axiella ytan på skrovgenomföringens ena ända (alternativt på växellådans fläns eller i det sista stödlagret) och detektorn placeras i lagerläget. Mätvärden registreras och mätprogrammet beräknar och visar sedan positionen i vertikal och horisontal riktning samt första och andra ”slope” vid behov. Eftersom injusteringen görs på land eller i docka, kan om så önskas kompensationsvärden läggas in för att motsvara lagrens position då fartyget ligger i vattnet. 

Vid behov kan även rundheten på lagret kontrolleras. Bäst görs det med fixtur med mätprobe, se bild. 

Easy-Laser kan användas för att mäta lagerspel: montera en mätenhet på axeln och den andra på en fast del i maskineriet. Lyft sedan axeln (med hjälpmedel) och avläs eventuellt spel.  

På vattenjet-drivsystem kan det vara önskvärt att rikta mot en monteringsfläns (dvs en yta vinkelrätt mot axelns centrumlinje). Då behövs en lasersändare med inbyggt vinkelprisma, exempelvis Easy-Laser D25. 

Installation och kontroll av motorer

Motorerna ska monteras på ett plant fundament, med planparallella stödytor för fötterna. Planhet kontrolleras bäst med en lasersändare med svep, exempelvis Easy-Laser D22, och programvara för planhet. Detta gäller både elmotorer och dieselmotorer. 

Dieselmotorns ram- och kamlagerlägen (med respektive axel demonterad) kontrolleras avseende rakhet. Detta görs med ett Linebore-system. En indirekt mätning är kontroll av motorbasens rakhet, som kan indikera att maskinen är felaktigt uppställd/monterad. Läs mer om kontroll och uppriktning av dieselmotorer

Kontroll av lagerlägenas centrumlinje (rakhet i två riktningar).

Remdrivna system

På exempelvis bilfärjor kan drivsystemet ibland bestå av kraftiga remdrifter (se bild). Då används med fördel laserbaserade mätsystem som Easy-Laser® XT190 för just denna typ av applikation. Även andra system på fartyget som drivs med remmar behöver riktas för att ta bort vibrationer, öka verkningsgraden och förlänga tiden mellan rembyte.  

Här ses rempaketet på en färja. Två motorer driver en drivaxel, som i sin tur är kopplad till en 360° vridbar propeller-pod​.

Planhetsmätning av svängkranslager

Kranar för godshantering installeras på roterande fundament, med svängkranslager. Dessa kan stå på land eller sitta på fartyget permanent. För att dessa ska fungera problemfritt måste lagret vara plant. Detta kontrolleras med programvara för ”flänsplanhet”, sveplaser och detektor. Sändaren monteras direkt på lagret med supermagneter, sedan placeras detektorn på utvalda punkter runt lagret och mätvärde registreras. Programvaran beräknar automatiskt best-fit-resultat för optimal justering. Du kan även flytta nollpunkter manuellt för att finna värdena som medför minsta bearbetning.

Ibland står kranen på rälsar som ska vara parallella och i våg. Med Easy-Laser säkerställer du detta.

Planhetsmätning av svängkranslager.

Andra maskiner på ett fartyg som behöver riktas

Uppriktning av roterande maskiner i stödsystem, som dieselmotor/generator eller länspumpar och råoljepumpar med mera görs med samma axeluppriktningsutrustning som för drivlinan. Mätsystemet levererar lika hög kvalitet på uppriktningsresultat oavsett om fartyget ligger vid kaj, i docka eller under gång (där arbetet ibland påverkas av fartygets rörelser i vattnet). Med Easy-Laser kontrollerar du även planhet på fundament till roder, pumpar, linspel, och ankarspel. 

Kundanpassade lösningar för mindre vanliga uppriktningsproblem

Easy-Laser har en mycket bred kunskap inom mätning och uppriktning för varvsindustrin. Vi har utvecklat uppriktningslösningar för ”single bearing drive lines”, och kundanpassade lösningar för drivlinor med Cutless-lager (vattensmorda gummilager).

Beroende på vilka applikationer du behöver rikta kan vi sätta ihop ett mätsystem som löser just dina behov. Genom att kombinera delar ur exempelvis ett system för hålcentrering och ett axeluppriktningsystem på ett smart sätt får du en mycket kostnadseffektiv lösning. Detta gör Easy-Laser perfekt för serviceföretag och maskininstallatörer som har stor bredd i sina uppdrag. Ett exempel på detta är On Site Alignment, användare av Easy-Laser, som är specialister på fartygsapplikationer. Läs mer i den här artikeln.

 

Ytterligare applikationsområden för fartyg och varv  

  • Roderstocken riktas in till centrumlinjen, till korrekt vinkel.  
  • Centrumlinje (bore alignment) för gångjärn till stora lastrumsluckor.  
  • Rikta in skrovsektioner vid förlängning av fartyg.  
  • Pumpsystem och transportörer för lastning/lossning av bulkmaterial och vätskor.