Att mäta parallellitet

Exempel på parallellitetsmätningar är inbördes parallellitet mellan valsar eller andra ytor i pappersmaskiner, tryckpressar, valsverk etc. Andra exempel är traversbanor, räls och pressbord.

 

 

Parallellitetsmätning med vinkelprisma

Laserstrålen riktas in längs med maskinen (baslinjen), men vinkelrätt mot mätobjektet. Principen bygger på att man vinklar laserstrålen i 90° med hjälp av ett vinkelprisma. Man kan på detta vis mäta ett stort antal objekt på långa maskiner genom att flytta vinkelprismat längs maskinen i laserstrålens linje. Detektorn (monterad exempelvis på magnetfot) placeras på fram respektive bakkant av mätobjektet. Resultatet visar grafiskt och digitalt vinkelrätheten mot referenslinjen. Efter avslutad mätning visas mätobjektens (exempelvis valsar) inbördes parallellitet i förhållande till baslinjen eller valfritt mätobjekt. Maskiner upp till 80 meter långa och med 150 valsar/objekt kan mätas.

Parallellitetsmätning utan vinkelprisma

Inbördes parallellitet mellan valsar eller ytor kan även mätas utan vinkelprisma. Laserstrålen riktas då istället in parallellt med, och mellan två mätobjekt. Denna metod lämpar sig bäst när det är få objekt att mäta. Detektorn placeras på vals 1 i framkant (A) och nollställes på avläsningsenheten (se bild). Flytta därefter till bakkant (B) på valsen och avläs mätvärde. Flytta detektorn till framkant på vals 2 (C). Nollställ. Flytta detektorn till bakkanten (D) och avläs mätvärdet. Skillnaden mellan mätvärdena i position B och D är parallellfelet.

Vilken mätutrustning behöver du?