Parallellitet
säkerställer produktkvaliteten

Exempel på parallellitetsmätningar är inbördes parallellitet mellan valsar eller andra ytor i pappersmaskiner, tryckpressar, valsverk etc. Andra exempel är traversbanor, räls, pressbord etc.

Parallellitetsmätning
med vinkelprisma

Laserstrålen riktas in längs med maskinen, men vinkelrätt mot mätobjektet. Principen bygger på att man avvinklar laserstrålen i 90° med hjälp av ett pentaprisma. Man kan på detta vis mäta ett stort antal objekt på långa maskiner genom att flytta pentaprismat längs maskinen i laserstrålens linje. Detektorn (monterad exempelvis på magnetfot) flyttas till fram respektive bakkant av mätobjektet. Maskiner upp till 80 meter långa och med 150 valsar/objekt kan mätas..
 
Resultatet visar grafiskt och digitalt vinkelrätheten mot referenslinjen. Efter avslutad mätning visas mätobjektens (exempelvis valsar) inbördes parallellitet i förhållande till baslinjen eller valfritt mätobjekt.

 

Parallellitetsmätning
utan vinkelprisma

Inbördes parallellitet mellan valsar eller ytor kan även mätas utan pentaprisma. Laserstrålen riktas då istället in parallellt med och mellan mätobjekten. Denna metod lämpar sig bäst när det är få objekt att mäta.
 
Detektorn placeras på vals 1 i framkant (A) och nollställes på avläsningsenheten. Flytta därefter till bakkant (B) på valsen och avläs mätvärde. Flytta detektorn till framkant på vals 2 (C). Nollställ. Flytta detektorn till bakkanten (D) och avläs mätvärdet. Skillnaden mellan mätvärdena i position B och D är parallellfelet.

Parallellitetsmätning
med vinkeldetektor

System Easy-Laser® E975 för valsuppriktning har en ny revolutionerande detektor, och ett digitalt maskinpass. Mätprincipen är enkel: placera lasersändaren så att strålen pekar rakt över valsarna, mot detektorn. Först mäts den vertikala vinkeln, därefter den horisontella. Flytta sedan detektorn till den vals som ska justeras, eller tillbaka på den vals som ska ersätta den gamla. Peka strålen mot detektorn igen, och justera in valsen till korrekt position. Klart! Denna metod innebär att även korta stopp kan utnyttjas för mätning.

 

Mätsystem för alla behov

Axeluppriktning, remuppriktning eller geometrisk mätteknik?

Ta en närmare titt på våra produkter

Utbildning

Ju mer du förstår om mätteknik, desto mer kommer du få ut av ditt mätsystem i ditt dagliga arbete. Därför ska du delta i våra utbildningar!

Läs mer
Select Country

Kontakta oss